Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě porcelanpro.cz.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího
(provozovatele) a kupujícího (zákazníka).

2. Provozovatelem internetového obchodu je FULA 74 s.r.o. Tři Sekery 137, Mariánské
Lázně 353 01, IČO: 27982114

3. Prostřednictvím katalogu zboží, nacházejícího se internetové adrese
www.porcelanpro.cz a určeného k objednávání ze strany zákazníků, činí
provozovatel zákazníkům výzvu k podávání návrhů (objednávek) na koupi zboží.

4. Je-li kupující spotřebitelem, uzavírají strany prostřednictvím internetového obchodu
porcelanpro.cz a následného jednání smlouvy o dodávce porcelánu dodávaného do
spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil. Ve smyslu ust.
§ 1840 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na tyto smlouvy použijí
stanovení části čtvrté, hlavy I, dílu 4, oddílu 2 (uzavírání smluv distančním způsobem
a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory), pododdílu
1 občanského zákoníku.

 

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře v internetovém obchodě činí
zákazník závaznou objednávku. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se
seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem, a že s nimi
souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy adresovaným prodávajícímu. Obdržení
objednávky potvrzuje prodávající neprodleně kupujícímu elektronickou poštou na
adresu, kterou kupující uvedl v objednávce. Kupní smlouva vzniká dodáním
objednaného zboží kupujícímu, tj. v okamžiku převzetí zboží kupujícím.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem
předepsaných údajů a náležitostí.

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

5. Způsob placení kupní ceny a způsob doručení je zvolen v objednávkovém formuláři.

6. Dodací podmínky jsou podrobně specifikovány na internetové adrese
www.porcelanpro.cz. Zboží u popisu: skladem, je obvykle dodáno do tří pracovních
dnů od objednání. Tyto dodací podmínky jsou součástí těchto obchodních podmínek.

7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní
ceny, jeho převzetím.

8. Za poslání zásilky účtuje provozovatel dopravné ve výší 99 Kč. V ostatních
případech, zaslání do zahraničí účtuje provozovatel dopravné ve výši skutečných
nákladů vynaložených na přepravu zásilky kupujícímu a je vypočítáno individuálně.
Balné provozovatel neúčtuje.

9. Platba dobírkou je zpoplatněna částkou 20 Kč.

10. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového
obchodu porcelanpro.cz kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování
a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech a k jejich obchodnímu
a marketingovému využití. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám
(s výjimkou uvedenou dále).

11. Důležité upozornění - pokud v objednávce v nákupním košíku bude systémem
sděleno, že objednané zboží není na skladě a kupující bude vyžadovat dodání, poptá
prodávajícího o termín dodání. V případě, že dané zboží prodávající již nebude
zařazovat do prodeje, nevzniká tím prodávajícímu žádná povinnost daný druh zboží
dodat kupujícímu. Prodávající musí na tento případ upozornit kupujícího.

12. Další důležité upozornění – V důsledku skutečnosti zmíněné ve článku I odst.
4 těchto obchodních podmínek se na smlouvy uzavírané prostřednictvím
internetového obchodu porcelanpro.cz a následného jednání použijí ustanovení §
1829 an. občanského zákoníku o odstoupení od smlouvy ve čtrnáctidenní lhůtě.
Právo na odstoupení od smlouvy v jiných případech, než jsou případy upravené
v části čtvrté, hlavě I, dílu 4, odd. 2, pododd. 1 občanského zákoníku. Pro odstoupení
od smlouvy není stanovena forma závazného formuláře a náklady na vrácení zboží
jsou v režii kupujícího.

 

III. Reklamační řád

1. V případě, že zásilka vykazuje zjevné vady přepravního obalu (protržení, rozbití,
apod.) nebo obsahu (zvuk zjevně rozbitého zboží  apod.), je kupující oprávněn
odmítnout převzetí. V tomto případě bude zásilka automaticky zaslána zpět a bude
expedována nová zásilka.

2. Vzhledem k charakteru zboží a určení jeho použití, garantuje prodávající kvalitu zboží
u tohoto druhu obvyklou. Veškeré reklamace musí být uplatněny bezodkladně a to e-
mailem zaslaným na adresu porcelanpro@porcelanpro.cz. Příp. písemně zásilkou
zaslanou do sídla prodávajícího. V oznámení o reklamaci kupující mimo jiné označí
nezaměnitelně dodávku zboží, která reklamované zboží obsahovala, a to např.
číslem objednávky, příp. údajem o tom, že zboží bylo koupeno prostřednictvím
internetového obchodu porcelanpro.cz

3. Zjistí-li kupující, že zboží má vady, oznámí to bez zbytečného odkladu prodávajícímu
a vadné zboží prodávajícímu vrátí v původním obalu. Kupující doručí reklamované
zboží na svůj náklad prodávajícímu do jeho sídla. Kupující vytkne vadu zboží buď
označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje. V případě oprávněné reklamace
prodávající kupujícímu nahradí náklady vynaložené kupujícím na doručení
reklamovaného zboží prodávajícímu, a to do výše odpovídající nejlevnějšímu
z obvyklých způsobů doručení zboží.

4. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo z vadného
plnění uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující
požaduje; a dále písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně
písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Písemné potvrzení o uplatnění reklamace
vydá prodávající kupujícímu při osobním uplatnění reklamace kupujícím okamžitě na
místě samém a v případě písemné reklamace bez zbytečného odkladu (zpravidla do
3 pracovních dnů) e-mailem zaslaným kupujícímu na adresu kupujícího, která je
prodávajícímu známa, anebo poštovní zásilkou též na adresu kupujícího. Písemné
potvrzení o vyřízení reklamace vydá prodávající kupujícímu ve lhůtách dle odstavce


5 tohoto reklamačního řádu e-mailem zaslaným kupujícímu na adresu kupujícího,
která je prodávajícímu známa, anebo poštovní zásilkou též na adresu kupujícího,
příp. si je po dohodě kupující vyzvedne na místě, kde reklamaci uplatnil.    

5. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních
dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení
vady. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů
ode dne jejího uplatnění.

6. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil, při oznámení
vady, nebo bez zbytečného odkladu poté. Je-li zboží vadné, může kupující požadovat
dodání nového zboží bez vad anebo přiměřenou slevu. Není-li dodání nového zboží
bez vad možné (např. v důsledku vyčerpání zásob), může kupující od smlouvy
odstoupit. Kupující může od smlouvy odstoupit též pro opakovaný výskyt vady
a rovněž tehdy, pokud prodávající reklamaci včas nevyřídí.   

7. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se u zboží vyskytne, v době dvaceti
čtyř měsíců od převzetí zboží. Nevztahuje se na ztrátu dekorů v důsledku používání, 
následného mytí a poškození z důsledku používání (poškrábání).

8. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu
a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

9. Ustanovení odstavců 4, 5, 7 a 8 tohoto reklamačního řádu se nepoužijí v případě,
kupuje-li věc v internetovém obchodě podnikatel ve zřejmé souvislosti s vlastní
podnikatelskou činností. V takovém případě se postupuje dle příslušných ustanovení
zákona.

10. Při dodání nového zboží bez vad si prodávající ponechá vadné zboží převzaté od
kupujícího pro účely posouzení reklamace.

 

IV. Další práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající vystaví v souvislosti s prodejem daňový doklad, který kupující obdrží
ke zboží při převzetí zboží od našeho přepravce, příp. při osobním odběru nebo
zaslaný na e-mail při objednávce zboží.

2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a nebudou poskytnuty
třetím osobám.

3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě,
že o to zákazník písemně požádá.

4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující v minulosti nesplnil svůj
závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

5. Prodávající má taktéž právo odmítnout objednávku z důvodu vyčerpání zásob
objednaného zboží.

 

V. Další práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen uvést správné a úplné údaje v objednávce, zejména pak poštovní
adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno, kontakty pro upřesnění
objednávky.

2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou
cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným
potvrzením.

3. Kupující má právo písemně nebo e-mailem stornovat odeslanou objednávku dokud
nezaplatil cenu zboží a neobdržel ještě informaci o tom, že zboží je již kupujícímu
přepravováno.

4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to
písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení
písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

5. Při přebírání zásilky od přepravní společnosti v případě platby dobírkou je důležité si
vyžádat doklad o zaplacení dobírkové částky (důležité pro případné reklamační
řízení).

 

VI. Ochrana osobních údajů

1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České
republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění
pozdějších dodatků a předpisů. Kupující vyplněním registračního formuláře, či
závazné objednávky v rámci internetového obchodu porcelanpro.cz souhlasí se
zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, a to
až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům za účelem jejich kontroly
a opravy na základě písemné žádosti doručené provozovateli e-mailem, příp. listovní
zásilkou, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
Přístup kupujícího ke zpracovávaným údajům se uskutečňuje písemně zásilkou
zaslanou kupujícímu do jeho vlastních rukou. Osobní údaje je možno na základě
písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně
zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků provozovatel nepředává žádné
další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje
zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

3. Jednotlivé objednávky jsou provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické
a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

4. Zpracovávány jsou osobní údaje o zákaznících v rozsahu jméno, příjmení, email,
adresa, telefon a údaje o nákupech uskutečněných zákazníky v rozsahu datum
objednávky, velikost objednávky, obsah objednávky.

5. K automatickému vymazání údajů týkajících se zákazníka z databáze provozovatele
dojde po uplynutí 10 let od posledního nákupu, který zákazník prostřednictvím
internetového obchodu porcelanpro.cz uskutečnil.  

6. Obchodním a marketingovým využitím zpracovávaných údajů se rozumí využití pro
potřeby realizace konkrétní dodávky kupujícímu a pro zasílání obchodních sdělení
kupujícímu.

 

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách
prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních
podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu
objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu porcelanpro.cz,
nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto